Players

Prénom: Yang, Gwangyu
Surnom: Gaeng
Origine: Inconnu
Gaeng (Yang, Gwangyu)

Team:
DetonatioN FocusMe