Players

Prénom: Sheng-Han, Zhang
Surnom: Xinian
Origine: Inconnu
Xinian (Sheng-Han, Zhang)

Team:
VICTORIOUSGAMING