Players

Prénom: Shun, Wang
Surnom: Wuming
Origine: Inconnu
Wuming (Shun, Wang)

Team:
Rogue Warriors Shark