Players

Prénom: Yi-Jun, Huang
Surnom: Tianqiu
Origine: China
Tianqiu (Yi-Jun, Huang)

Team:
ShadowCream