Players

Prénom: Goh Kai Yang, Kenneth
Surnom: Raven
Origine: Inconnu
Raven (Goh Kai Yang, Kenneth)

Team:
Resurgence