Players

Prénom: Su, Yu Chen
Surnom: NaiG
Origine: Inconnu
NaiG (Su, Yu Chen)