Players

Prénom: Yi-Qiao, Wu
Surnom: LuMang
Origine: Inconnu
LuMang (Yi-Qiao, Wu)

Team:
Oh My Dream