Players

Prénom: Pigulev, Ilya
Surnom: ItsCortez
Origine: Ukraine
ItsCortez (Pigulev, Ilya)

Team:
Dragon Army