Players

Prénom: Quách , Đăng Phi
Surnom: Heaven
Origine: Vietnam
Heaven (Quách , Đăng Phi)

Team:
Cherry Gaming