Players

Prénom: Zhang, Wei-Jian
Surnom: Guxi
Origine: China
Guxi (Zhang, Wei-Jian)

Team:
Triumphant Song Gaming