Players

Prénom: Sato, Yoshimasa
Surnom: Gariaru
Origine: Inconnu
Gariaru (Sato, Yoshimasa)

Team:
AXIZ