Players

Prénom: Noh, Yeong-jin
Surnom: Gamsu
Origine: South Korea
Gamsu (Noh, Yeong-jin)