Players

Prénom: Wang, Zhi-Yi
Surnom: Alu
Origine: China
Alu (Wang, Zhi-Yi)

Team:
e Star Gaming